Kedves Utasaink!

Reptéri parkolónk, az Airport Parking Center az elmúlt 7 évben ügyfelei maximális kiszolgálására törekedett. Büszkék vagyunk sikereinkre, ügyfélorientált üzletpolitikánkra, vendégeink bizalmára, akik többségét visszatérő ügyfélként köszönthettük parkolónkban.

Mindazonáltal jelen járványügyi helyzet (COVID 19) minket sem került el, és bár hosszú hónapokon át igyekeztünk megőrizni stabilitásunkat, ezért 2020. november 1-jétől bizonytalan ideig BEZÁRUNK! Köszönjük, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és partnereink között köszönthettük Önöket.

Amennyiben jövő évben pozitívak lesznek a kilátások, akkor újranyitunk, melynek részleteiről mindenképpen tájékoztatjuk Önöket.

Dear Passengers!

Our airport parking company, Airport Parking Center, has been striving to provide maximum service to its customers for the past 7 years. We are proud of our successes, our customer-oriented business policy, the trust of our guests, most of whom we welcomed as a returning customer in our car park.

Nevertheless, the current situation (COVID 19) has not escaped us either, and although we have been trying to maintain our stability for many months, we are CLOSING for an indefinite period from 1 November 2020!

Thank you for honoring us with your trust and for welcoming you among our partners. If the business environment will be positive on the first month of the next year, we will reopen, the details of which will be communicated to you.

Tisztelettel/Best regards
Airport Parking Center Team


logo

Hívjon bennünket!

Tel: +36 30 374 9650,
Tel/fax:+36 29 351 185

Vecsés, Üllői út 859.

info@airportparkingcenter.hu

CÍMÜNK

2220 Vecsés, Üllői út 859.

  • Szél. / É / Lat.: 47,42090
  • Hossz. / K / Lon.: 19,24131

Útvonaltervezés

Térkép

Figyelem!

Amennyiben rendelkezik GPS készülékkel, úgy kérjük, az alább megadott GPS koordinátákat táplálja be a készülékbe a címünk helyett, mert tapasztalatunk szerint cím alapján egyes GPS készülékek nem jó helyre navigálnak.

Információk

  • Adatkezelési tájákoztató
  • Parkolási Szabályzat
  • Jogi nyilatkozat
  • Impresszum

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A tájékoztató az EU 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation, röviden GDPR) elsődleges értelmezése alapján készült. A vállalkozási tevékenység végzése során a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Amennyiben az adatkezelővel kapcsolatba került azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ az adatkezelő birtokába kerül, úgy az adatkezelésre a GDPR szabályait kell alkalmazni a helyi tagállami jogszabályok figyelembevételével. Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Az érintett jogosult arra, hogy kérhesse a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és megilleti őt az „elfeledtetéshez való jog”, ha a szóban forgó adatok megőrzése sérti e rendeletet vagy az olyan uniós vagy tagállami jogot, amelynek hatálya az adatkezelőre kiterjed. Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtése vagy más módon való kezelése az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nem szükséges, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléshez adott hozzájárulásukat, vagy ha személyes adataik kezelése egyéb szempontból nem felel meg e rendeletnek. Az Airport Parking Center üzemeltetője számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az Airport Parking Center üzemeltetője elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. Az Airport Parking Center üzemeltetője, mint adatkezelő a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, melyek során a honlap felhasználóitól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.


I. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
Jelen tájékoztató célja a BTB Consulting Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2220 Vecsés, Arany János utca 77/A.; Cégjegyzékszám.: 13-09-101370; adószám: 13397841-2-13) gazdasági társaság adatkezelési folyamatainak bemutatása és az érintettek tájékoztatása.
Adatkezelővel a kapcsolatot az érintettek felvehetik postai úton keresztül levélben; telefonon: +36 30 374 96 50; +36 29 351 185; valamint e-mailben: info@airportparkingcenter.hu


II. Adatkezelő tevékenységének bemutatása
Az adatkezelő fő gazdasági tevékenységét tekintve a https://airportparkingcenter.eu/ és a https://airportparkingcenter.hu/ weboldalak üzemeltetőjeként reptéri parkoló szolgáltatás nyújtással foglalkozik, természetes személyek és vállalkozások részére, ezért a fő üzleti kapcsolatai magánszemélyekkel, mint szolgáltatás igénybe vevőjeként az adatkezelés érintettjeivel állnak fent. Ennek megfelelően természetes személyek, illetve vállalkozások kapcsolattartóinak általuk megadott adatait kezeli a tájékoztatóban foglaltak alapján.
Az adatkezelő gazdasági tevékenységének végzése során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartására, amelyek a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és bizalmas jelleg és az elszámoltathatóság.
A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.
Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.


II/1. Adatkezelő szervezetén kívülálló természetes személyekhez kapcsolódó adatkezeléssel járó tevékenysége
a) Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelések
Az adatkezelő saját weboldalt és Facebook közösségi média oldalt üzemeltet. Az oldalak látogatása az érintettek szabad elhatározásából történik. Az adatkezelő online megjelenését a gazdasági társaság által értékesített szolgáltatás népszerűsítésére használja, az oldal-látogatók adatait adatbázis felépítése céljából gyűjti, re-marketing vagy profilalkotás céljából elemzi, és tárolja. Az ilyen célú adatkezelés elsődleges jogalapja az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel az érintett természetes személy, vagy jogi személy természetes személy képviselője vagy kapcsolattartója által az érintett hozzájárulásával dokumentáltan történik.
Az online megadott adatokat, amelyek a kapcsolatfelvételhez, érdeklődéshez, későbbi szerződés előkészítéséhez szükségesek az adatkezelő célhoz kötötten saját szervezetén belül kezeli, ezeket külső ügynökség felé nem továbbítja.
Az Airport Parking Center semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat.
b) Szerződéses ügyletekhez kapcsolódó adatkezelések
Az adatkezelő, a vonatkozó jogszabályban foglalt célhoz kötöttség alapelvének megfelelően tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezelő az érintett kapcsán a szerződés megkötéséhez, tartalmának meghatározásához, módosításához, teljesítéséhez, a számlázáshoz, valamint a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítéséhez és kötelezettségek teljesítéséhez, továbbá az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges és elégséges személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, szerződés teljesítése jogalapján kezeli.
A társaság a természetes személyekkel kötött szerződésekhez a magánszemélyek adatait a szerződés előkészítése során átveszi, egyezteti, majd a szerződés teljesítése során felhasználja, ehhez adatbázisában azokat tárolja.
A társaság jogi személlyel kötött szerződés során a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan a jogi személy természetes személy képviselőjének és kapcsolattartójának adatait kezeli.
A jogi személy képviselőjének felelősségi körébe tartozik, az általa más természetes személyekről (kapcsolattartókról) megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulásának beszerzése.
Amennyiben az Airport Parking Center egyes oldalain regisztrációra kérjük látogatóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. A kötelezően kért adatokat azonban olyan általánosított formában kérjük látogatóinktól, hogy azok semmilyen személyes azonosításra nem lehetnek alkalmasak.
c) Adatkezelő jogos érdekéhez fűződő üzleti megkeresések
Az adatkezelés jogalapja, az érintett megfelelő tájékoztatása mellett az adatkezelő jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.
Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Az adatkezelő a rendelkezésére álló nyilvános céginformációs adatbázisok felhasználásával, piackutatással kiválasztott potenciális üzleti partnerek, valamint meglévő ügyfelek részére termékei, szolgáltatásai ajánlása céljából megkereső leveleket vagy e-maileket küld.
Az ehhez kapcsolódó adatkezelés célhoz kötött, az adattakarékosság elvét betartva, nem ismétlődően, nem automatizált döntéshozatal szerint, az adatkezelő vezetői által kontrollálva történik.
Anonim látogatóazonosító (cookie) elhelyezése
Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók
számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.
A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testre szabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az Airport Parking Center az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat- a többi szolgáltatóhoz hasonlóan - abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testre szabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.
Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testre szabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.
Naplóállományok elemzése
A webes szolgáltatások használata során keletkező naplóállományok (logfile-ok) elemzése több szempontból is hasznos információkat nyújt a szolgáltatók számára. A naplóállományokban a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) történik a Airport Parking Center által. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.
Speciális ajánlatok küldése
Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatásaink területén az új ügyfeleinknek egy első üdvözlő üzenetet küldünk, melyben olykor a szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk (például felhasználói név és jelszó megerősítése). Ügyfeleink számára - hozzájárulásuktól függően - bizonyos időközönként tájékoztató célú
körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban ehhez hozzájárulásukat adták, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatást igénybevételét kezdeményezték.


II/2. Adatkezelő szervezeten belüli természetes személyekhez (munkavállalókhoz) kapcsolódó adatkezeléssel járó tevékenysége
Munkaerő kiválasztás során az érintettek köre, azon álláslehetőségek iránt érdeklődő természetes személyek (pályázók), akik önéletrajzuk beküldésével önkéntes hozzájárulásukat adják, hogy a társaság személyes adataikat kezelje.
A társaság anonim álláshirdetést nem ad fel.
Adatkezelés jogalapja kapcsolatfelvételig az érintett hozzájárulása, a munkáltató válaszától, az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Adatkezelés időtartama elutasított pályázók esetén a pozíció betöltéséig, amennyiben az érintett úgy rendelkezik a pályázatát benyújtástól számított 1 évig további jelentkezésekhez fenntartják.
Az alkalmazotti állományba felvett munkavállalókhoz kapcsolódó adatkezelések:
A munkaügyi adatbázis fenntartása a munkaszerződésekben foglaltak alapján történik, az adatkezelő tevékenysége során jogi kötelezettségeinek tesz eleget a bevallások benyújtásával, a munkaviszony bejelentésével, az adatszolgáltatások megtételével.
Az adatkezelés időtartama az alkalmazott munkavállalóra vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltéséig tart, arra tekintettel, hogy az időközben munkáltatói állományból kikerült munkavállalókra vonatkozó adatokat elkülönített módon, a biztonsági feltételek betartásával kell megőrizni.


III. Adatkezelésben résztvevő külső partnerek
A külső partnerek státuszának azonosítására használt definíciók a következők.
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Adatkezelő a fentiekben definiált partnereiről, illetve a feléjük történő adatátadás, adattovábbítás eseteiről külön partnerenként szerződéssel rendelkezik, amelyekben a kötelezettségek, felelősségek egyértelműen meghatározottak.
Az adatkezelő folyamataiban résztvevő partnerek nyilvántartását folyamatosan frissíti a szerződéseinek megfelelően, adatcsere, adattovábbítás kizárólag írásbeli megállapodásban rögzített eljárási rend szerint, szerződéses partner részére történik.
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.


IV. Érintettek tájékoztatása, jogai
Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérésére az adatkezelő rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama)

Helyesbítéshez való jog

Az adatkezelő az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes adatokat.
A törléshez és az elfeledtetéshez való jog
Az adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében, az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére, illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Amennyiben az érintett az adatkezelő által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az adatkezelő megtesz minden ésszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő további adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelő az érintett kérésére az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes adatait, amennyiben az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá esik. Az ilyen személyes adatokat az adatkezelő a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.
Adathordozhatósághoz való jog
Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkével összhangban az adatkezelő, a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az érintett részére illetve az érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik érintett által megjelölt, egyértelműen azonosítható adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.
Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az adatkezelő jogos érdek alapján kezeli az érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben.
Automatizált döntéshozatallal kapcsolatban gyakorolható jogok
Az automatikus döntéshozatallal kapcsolatban az érintett jogosult emberi beavatkozást kérni az adatkezelőtől telefonon, e-mail útján, kifejtheti, álláspontját személyesen vagy kifogást nyújthat be a fenti lehetőségeken kívül a gazdasági társaság székhelyére címzett levélben.
Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.


V. Panaszkezelés, Felügyeleti Hatóság
Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://www.naih.hu


VI. Tájékoztató jogi háttere
A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat.
A Tájékoztató az alábbi hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
▪ 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
▪ 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
▪ 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
▪ 2012. évi I. tv a Munka Törvénykönyvéről
▪ 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
▪ 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
▪ 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
▪ 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Tájékoztató alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: info@airportparkingcenter.hu
Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

JOGI NYILATKOZAT

Szerzői és egyéb jogvédelem
A https://airportparkingcenter.eu/ illetve a https://airportparkingcenter.hu/ honlapon (a továbbiakban: honlap) megjelenő teljes tartalomhoz (a továbbiakban: tartalom) fűződő szerzői jogok, továbbá a tartalomhoz fűződő egyéb jogvédelem a BTB Consulting Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., illetve a BTB Consulting Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által esetlegesen megjelölt harmadik személyt (a továbbiakban együtt: Jogtulajdonos) illeti meg. A honlapon megjelenő teljes tartalomra vonatkozóan a Jogtulajdonos minden jogát fenntartja! Különösen tilos a tartalmat vagy annak bármely részét a Jogtulajdonos előzetes, írásbeli engedélye nélkül közölni, terjeszteni, nyilvánosságra hozni (publikálni), nyilvánossághoz közvetíteni illetve hozzáférhetővé tenni, reprodukálni, módosítani (megváltoztatni, adaptálni), átdolgozni, feldolgozni, lefordítani, számítástechnikai adatrendszerben, illetve adathordozón tárolni, illetve bármilyen egyéb módon jogosulatlanul felhasználni, stb.


Felelősségkorlátozás
A honlapon megjelenő tartalom – ideértve a honlapon megjelenített parkolási igény előfoglaló igénybevételével elérhető információkat is – tájékoztató jellegű, annak egyetlen része sem minősül szerződéses ajánlatnak, illetve nyilvános ajánlattételnek (következésképpen ajánlati kötöttséget sem eredményez); a tartalomban szereplő esetleges hibákért, pontatlanságokért, tévedésekért a BTB Consulting Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felelősségét kizárja.
A honlapon szereplő képek, továbbá a honlapon megjelenített animációkban, filmekben, videoanyagban stb. szereplő képek, jelenetek csak illusztrációk, ezért előfordulhat, hogy az ismertetett termékkel nem minden részletükben azonosak; az eltérésekből eredő minden következményért a BTB Consulting Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felelősségét kizárja.
A honlapon ismertetett szolgáltatás igénybevehetőségének feltétele, hogy az igénylő esetileg megfeleljen a szolgáltatás kínálója konkrét szerződéses feltételeinek és az egyéb vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A BTB Consulting Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a honlapon ismertetett szolgáltatást a szolgáltatás igénylője igénybe tudja-e venni, illetve azért, hogy azt milyen feltételekkel veszi igénybe.


Adatkezelési Tájékoztató és Parkolási Szabályzat
Adatkezelési Tájékoztatónkat, Parkolási Szabályzatunkat megtalálja weboldalunkon:

Marketing tevékenység
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtv.) és az EU 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation, röviden GDPR) rendelkezéseinek
megfelelően, a BTB Consulting Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján abban az esetben küld reklámot a felhasználónak, amennyiben ahhoz a felhasználó előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A BTB Consulting Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felhívja a felhasználó figyelmét, hogy a hozzájárulás önkéntes.
A BTB Consulting Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a hozzájáruló nyilatkozatot tevő felhasználó – jelen nyilatkozat fenti Adatkezelés címe alatt meghatározott – személyes adatairól nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) vezet. A Nyilvántartásban rögzített adatokat a Reklámtv. és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően, a felhasználó hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig kezeli.
A felhasználó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben felhasználó adatait a BTB Consulting Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Nyilvántartásból haladéktalanul törli, és részére reklámot a továbbiakban nem közöl. A felhasználó a visszavonó nyilatkozatát – nyilatkozatot tevő személy egyértelmű azonosíthatóságának biztosításával – mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján megteheti a jelen nyilatkozatban alább rögzített elérhetőségeken.
A BTB Consulting Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fenntartja magának a jogot a fenti jogi nyilatkozat belátása szerint, tetszőleges időpontban történő módosítására, változtatására, mely esetben a módosított jogi nyilatkozatot a honlapon teszi közzé.
Amennyiben a fenti nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen további kérdése van, kérjük, írja meg nekünk elektronikus levélben az info@airportparkingcenter.hu e-mail címünkre, és kollégánk megválaszolja kérdését.

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

Parkolási szabályzat

 

IMPRESSZUM

Szolgáltató: BTB Consulting Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-101370; Pest Megyei Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13397841-2-13

Székhely: 2220 Vecsés, Arany János utca 77/A.

Elérhetőségei: 

Ügyvezető: Takács Tibor

Parkoló: 2220 Vecsés, Üllői út 859. e-mail: info@airportparkingcenter.hu Telefon: +36 30 374 96 50; +36 29 351 185

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Macroweb Internet Consulting Kft.

Székhely: 1213 Budapest, Páfrányos út 15/b/1.

Cégjegyzékszám: 01-09-961663

Adószám: 23355181-2-43

Weboldalt fejlesztette és karbantartja:

http://www.expons.com/

Készítette: az eXpons